1. Bachelor of Arts (BA)
  2. Industrial Sociology
  3. કોના મતે કારખાનું એટલે મુકત શ્રમ અને સ્થ...
Q.

કોના મતે કારખાનું એટલે મુકત શ્રમ અને સ્થિરમૂડી વાળો એક કાર્યશાળામાં ચાલતો ઉધોગ .

A. માર્કસ
B. મેક્સ વેબર
C. મૂરે
D. કોમ્ટે
Answer» B. મેક્સ વેબર

Discussion