[ગુજરાતી] Problems of Women Solved MCQs

1.

સ્ત્રીની ગૃહિણી તરીકેની એક ભૂમિકા અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે કામદાર તરીકેની બીજી ભૂમિકા એટલે....

A. સામાજિક ભૂમિકા
B. આર્થિક ભૂમિકા
C. રાજકીય ભૂમિકા
D. સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકા
Answer» D. સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકા
2.

સ્ત્રીની ગૃહિણી તરીકેની ભૂમિકાનો બીજો પર્યાય શબ્દ.....

A. Job Role
B. Work Role
C. Home Role
D. Daul Role
Answer» C. Home Role
3.

સ્ત્રીની વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે કામદાર કે કર્મચારી તરીકેની બીજી ભૂમિકા એટલે કે વ્યાવસાયિક ભૂમિકાનો બીજો પર્યાય શબ્દ....

A. Home Role
B. Work Role
C. First Role
D. No Role
Answer» B. Work Role
4.

સ્ત્રીની ગૃહિણી તરીકેની અને કર્મચારી તરીકેની એમ બેવડી ભૂમિકા સ્ત્રી માટે કઈ સ્થિતિ પેદા કરે છે ?

A. ભૂમિકા સંઘર્ષની
B. દરજ્જા સંઘર્ષની
C. આર્થિક સંઘર્ષની
D. એક પણ નહીં
Answer» A. ભૂમિકા સંઘર્ષની
5.

ગૃહકાર્યની સાથે નોકરી કરતી સ્ત્રીઓ માટે તેમની ભૂમિકાઓ કેવી પ્રવૃત્તિઓ છે ?

A. પૂર્ણસમયની પ્રવૃતિઓ
B. ખંડસમયની પ્રવૃતિઓ
C. સેવાકીય પ્રવૃતિઓ
D. નવરાશની પ્રવૃતિઓ
Answer» A. પૂર્ણસમયની પ્રવૃતિઓ
6.

સ્ત્રી શિક્ષણ, નવી વ્યાવસાયિક તકો, સમાનતા અને સ્વાતંત્ર્યના મૂલ્યોનો વિકાસ, આર્થિક જરૂરિયાત, ઊંચા દરજ્જાની ઈચ્છા, સ્ત્રીની આર્થિક સ્વાતંત્ર્ય અને સલામતીની ઇચ્છા અને ફાજલ સમયનો ઉપયોગ.... પરિબળો શેનું સર્જન કરે છે ?

A. સ્ત્રીની માતા તરીકેની ભૂમિકાનું
B. સ્ત્રીની વ્યાવસાયિક ભૂમિકાનું
C. સ્ત્રીની પત્ની તરીકેની ભૂમિકાનું
D. સ્ત્રીની ગૃહિણી તરીકેની ભૂમિકાનું
Answer» B. સ્ત્રીની વ્યાવસાયિક ભૂમિકાનું
7.

સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકાની સ્ત્રીના જીવન ,કુટુંબ અને સમાજ ઉપર કેટલીક ઇચ્છનીય,હેતુપૂર્વકની,અપેક્ષિત અસરો પડે તેને કેવી અસરો કહેવાય ?

A. સંખ્યાત્મક
B. નકારાત્મક
C. હકારાત્મક
D. ગુણાત્મક
Answer» C. હકારાત્મક
8.

સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકાની સ્ત્રીના જીવન ,કુટુંબ અને સમાજ ઉપર કેટલીક અનિચ્છનીય , વિપરીત કે વિકાર્યત્મ્ક અસરો પડે તેને કેવી અસરો કહેવાય ?

A. સંખ્યાત્મક
B. ગુણાત્મક
C. હકારાત્મક
D. નકારાત્મક
Answer» D. નકારાત્મક
9.

(1) કૌટુંબિક સંબંધમાં વિક્ષેપ
(2) બાળઉછેરમાં વિક્ષેપ
(3) તંગદિલીનો અનુભવ
(4) દાંપત્યજીવન પર અસર ....
વગેરે સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકાની કેવી અસરો છે ?

A. હકારાત્મક
B. અપેક્ષિત
C. ઇચ્છનીય
D. નકારાત્મક
Answer» D. નકારાત્મક
10.

(1) કૌટુંબિક સંઘર્ષ
(2) કૌટુંબિક અસ્થિરતા
(3) સ્ત્રીના માનસિક જીવન પર અસર
(4) સ્ત્રીઓને અપરાધભાવની અનુભૂતિ....
વગેરે સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકાની કેવી અસરો છે ?

A. હકારાત્મક
B. અપેક્ષિત
C. નકારાત્મક
D. ઇચ્છનીય
Answer» C. નકારાત્મક
11.

(1) કુટુંબમાં તંગદીલી
(2) કુટુંબના સભ્યો વચ્ચે ભેદભાવ
(3) મનોવૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓ
(4) થાકને કારણે સ્ત્રીના આરોગ્ય પર અસર...
વગેરે સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકાની કેવી અસરો છે ?

A. વિકાર્યાત્મ્ક
B. અનિચ્છનીય
C. નકારાત્મક
D. આપેલ તમામ
Answer» D. આપેલ તમામ
12.

(1) સ્ત્રીના સામાજિક દરજ્જામાં સુધારો
(2) સ્ત્રીના દરજ્જામાં સમાનતાલક્ષી પરિવર્તન
(3) નાના કુટુંબનો સ્વીકાર
(4) કુટુંબના જીવનધોરણમાં સુધારો....
વગેરે સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકાની કેવી અસરો છે ?

A. હકારાત્મક
B. નકારાત્મક
C. અનપેક્ષિત
D. વિકાર્યાત્મ્ક
Answer» A. હકારાત્મક
13.

(1) કુટુંબનિયોજનને ઉત્તેજન
(2) શૈક્ષણિક વિકાસ
(3) આર્થિક વિકાસ
(4) સામાજિક વિકાસને ઉત્તેજન....
વગેરે સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકાની સમાજ પર પડેલી કેવી અસરો છે ?

A. અનિચ્છનીય
B. ઇચ્છનીય
C. વિકાર્યાત્મ્ક
D. નકારાત્મક
Answer» B. ઇચ્છનીય
14.

(1) સ્ત્રીની આત્મનિર્ભરતા
(2) સ્ત્રીઓ પ્રત્યે બદલાયેલો સમાજનો દ્રષ્ટિકોણ
(3) સ્ત્રીઓમાં સામાજિક-રાજકીય જાગૃતિનો વિકાસ
(4) સ્ત્રીઓના આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ....
વગેરે સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકાની સ્ત્રીના જીવનપર પડેલી કેવી અસરો છે ?

A. વિકાર્યાત્મ્ક
B. નકારાત્મક
C. હકારાત્મક
D. મિશ્રિત
Answer» C. હકારાત્મક
15.

(1) કૌટુબીક અને સામાજિક દરજ્જામાં સુધારો (2) સ્ત્રીની લગ્નવયમાં વધારો (3) સ્ત્રી - સંગઠનોની પ્રવૃત્તિઓનો વિકાસ (4) સ્ત્રીઓમાં નવા મૂલ્યોનો વિકાસ.... વગેરે સ્ત્રીની બેવડી ભૂમિકાની સ્ત્રીના જીવનપર પડેલી કેવી અસરો છે ?

A. સંખ્યાત્મક
B. અનિચ્છનીય
C. નકારાત્મક
D. હકારાત્મક
Answer» D. હકારાત્મક
16.

" રોગો અને ખોડખાંપણનો અભાવ તેમજ શારીરિક,માનસિક અને સામાજિક રીતે સંતોષજનક સ્થિતિ એટલે ____________ ."

A. શિક્ષણ
B. આરોગ્ય
C. વ્યવસાય
D. કુટુંબ
Answer» B. આરોગ્ય
17.

બાળમરણ,માતૃમરણ,કુપોષણ,ચેપી-બિનચેપી રોગો,ખોરાક અને પાણીજન્ય રોગોનું ઊંચું પ્રમાણ,વ્યાપક ગંદકી વગેરે બાબતો શું દર્શાવે છે ?

A. નીચું શિક્ષણ સ્તર
B. નીચું આરોગ્ય સ્તર
C. નીચું ભૌતિક સ્તર
D. નીચું વ્યાવસાયિક સ્તર
Answer» B. નીચું આરોગ્ય સ્તર
18.

દૈનિક 2300 થી 2400 કેલેરી મળી રહે એટલો અને એવો ખોરાક એટલે ______________ .

A. ઉચ્ચ આહાર
B. મધ્યમ આહાર
C. સમતોલ આહાર
D. નિમ્ન ખોરાક
Answer» C. સમતોલ આહાર
19.

ઈ.સ. 2011ની વસ્તીગણતરી અનુસાર, ભારતમાં દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીઓનું સંખ્યાપ્રમણ ( જાતીયતા-પ્રમાણ,લિંગ-પ્રમાણ,Sex Ratio ) કેટલું હતું ?

A. 940
B. 972
C. 933
D. 920
Answer» A. 940
20.

વ્યક્તિ , કુટુંબ અને રાષ્ટ્રની સંપત્તિ કઈ છે ?

A. દેશની વસ્તીનું સંતોષકારક આરોગ્યસ્તર
B. માથાદીઠ આવક સૌથી વધુ હોય
C. ઓદ્યોગિક ઉત્પાદન સૌથી વધુ
D. બધા ધાર્મિક હોય
Answer» A. દેશની વસ્તીનું સંતોષકારક આરોગ્યસ્તર
21.

લોહીનું ઊંચું દબાણ , ડાયાબીટીશ અને હ્રદયરોગોનો ભોગ કેવી વ્યક્તિ બને છે ?

A. સતત પ્રવૃત રહેનાર
B. સતત આનંદમાં રહેનાર
C. સતત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેનાર
D. સતત માનસિક ટેન્શનમાં રહેનાર
Answer» D. સતત માનસિક ટેન્શનમાં રહેનાર
22.

(1) છોકારીઓની નીચી લગ્નવય
(2) વારંવાર પ્રસુતિઓ
(3) નિરક્ષરતા
(4) ગરીબી
(5) અલ્પ પોષણ
(6) ધાર્મિક માન્યતાઓ
(7) છોકરીઓના જન્મ અને ઉછેર તરફ અવગણના અને ઉદાસીનતા....
વગેરે બાબતો સ્ત્રીઓની કઈ સમસ્યાના કારણો છે ?

A. વ્યવસાય સંબંધિત
B. આરોગ્ય સંબંધિત
C. શિક્ષણ સંબંધિત
D. મનોરંજન સંબંધિત
Answer» B. આરોગ્ય સંબંધિત
23.

(1) સ્ત્રીના આરોગ્ય તરફ સમાજની ઉદાસીનતા
(2) સ્ત્રીની પોતાની પોતાના આરોગ્ય પ્રત્યે ઉદાસીનતા
(3) કામના સ્થળે બિનઆરોગ્યપ્રદ પરિસ્થિતિ
(4) પુરવઠા વિતરણમાં ખામી અને સ્થળાંતર
(5) નિઃસંતાનપણું અને અપુત્રપણું
(6) ખોરાક,પોષણ તથા આરોગ્ય સંભાળમાં ભેદભાવ
(7) પર્યાવરણ અને સ્વચ્છતાનો પ્રશ્ન ....
વગેરે બાબતો સ્ત્રીઓની કઈ સમસ્યાના કારણો છે ?

A. શિક્ષણ સંબંધિત
B. વ્યવસાય સંબંધિત
C. આરોગ્ય સંબંધિત
D. નવરાશ સંબંધિત
Answer» C. આરોગ્ય સંબંધિત
24.

સંતાનની લિંગ ( Sex ) જૈવિક રીતે કોના દ્વારા નક્કી થાય છે ?

A. સ્ત્રી
B. પુરૂષ
C. માત્ર સ્ત્રી
D. એક પણ નહીં
Answer» B. પુરૂષ
25.

' તબીબી ગર્ભપાત કાનૂન - 1971 ' કાયદો ક્યારેથી અમલમાં આવ્યો ?

A. 1 એપ્રિલ,1972
B. 26 જાન્યુઆરી,1950
C. 15 ઓગષ્ટ,1947
D. 14જાન્યુઆરી,2003
Answer» A. 1 એપ્રિલ,1972
Tags
Question and answers in Problems of Women, Problems of Women multiple choice questions and answers, Problems of Women Important MCQs, Solved MCQs for Problems of Women, Problems of Women MCQs with answers PDF download

Help us improve!

We want to make our service better for you. Please take a moment to fill out our survey.

Take Survey