[ગુજરાતી] Rural and Urban Sociology Solved MCQs

1.

ગ્રામીણ સમાજની મુખ્ય લાક્ષણિકતામાં કોનો સમાવેશ થતો નથી ? 

A. વસ્તીનું નાનું કદ
B. અનેકવિધતા
C. ઓછી ઘનતા
D. કૃષિવ્યવસાય
Answer» B. અનેકવિધતા
2.

' ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્રનો પરિચયાત્મક ગ્રંથ' કોનું પુસ્તક છે ? 

A. પ્રો.ચિતાંબર
B. બર્ફીલ્ડ
C. નેલ્સ એડરસન 
D. એક પણ નહિ
Answer» A. પ્રો.ચિતાંબર
3.

ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્રના વિષયવસ્તુમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ? 

A. ગ્રામીણ સમુદાય
B. ગ્રામીણ રચનાતંત્ર
C. સમુદાય વિકાસ યોજના
D. બધા જ
Answer» D. બધા જ
4.

ભારતમાં નગરના સામાજિક –આથિક સર્વેક્ષણના પ્રણેતા ? 

A. ડી.આર.ગાડગીલ
B. મજૂમદાર
C. પ્રો.ચિતાંબર
D. એક પણ નહિ
Answer» A. ડી.આર.ગાડગીલ
5.

રાંચી શહેરનો અભ્યાસ કોણે કર્યો છે ? 

A. એલ.પી.વિદ્યાર્થી
B. ડી.આર.ગાડગીલ
C. મજૂમદાર
D. ડો.એ.આર.દેસાઇ
Answer» A. એલ.પી.વિદ્યાર્થી
6.

"નગર સમાજશાસ્ત્ર નગર જીવનનો અભ્યાસ કરતું વિજ્ઞાન છે."... કોના મતે? 

A. નેલ્સ એડરસન
B. ગ્રીન્સબર્ગ
C. હેટ અને રીઝ
D. એક પણ નહી
Answer» C. હેટ અને રીઝ
7.

શહેરની આંતરિક રચનામાં કયા વસ્તીશાસ્ત્રીય પાસાનો સમાવેશ થાય છે ? 

A. વસ્તીનું કદ
B. બંધારણ
C. ઘનતા 
D. ઉપરોક્ત તમામ
Answer» D. ઉપરોક્ત તમામ
8.

નગર આયોજનના સમાજશાસ્ત્રીય પાસા કોણે સ્પષ્ટ કર્યા છે ? 

A. પેટ્રિક ગિર્ડિંગ્સ
B. ઉન્નીથન
C. પ્રો.ચિતાંબર
D. લૂઈવર્થ
Answer» B. ઉન્નીથન
9.

"અભિગમ એ વસ્તુને જોવાની રીત છે.".... કોના મતે? 

A. ઉન્નિથન
B. રૂબિંગ્ટન અને વેઇનબર્ગ
C. પેટ્રિક ગિર્ડિંગ્સ
D. ગ્રીન્સબર્ગ
Answer» B. રૂબિંગ્ટન અને વેઇનબર્ગ
10.

ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ક્યા અભીગમોનો સમાવેશ થાય છે ?

A. ગ્રામીણ શહેરી તફાવતનો અભિગમ
B. ગ્રામીણ શહેરીવાદનો અભિગમ 
C. કૃષક અભ્યાસોનો અભિગમ
D. ઉપરોક્ત તમામ
Answer» D. ઉપરોક્ત તમામ
11.

લૂઈવર્થે શહેરવાદના કેટલા લક્ષણો દર્શાવ્યા છે ?  

A. 40
B. 50
C. 60
D. 70
Answer» A. 40
12.

“Little Community" --- પુસ્તકના લેખક કોણ ? 

A. ડો.સક્સેના
B. ઓસ્કાર લેવિસ
C. રેડક્લિફ બ્રાઉન
D. લૂઇવર્થ
Answer» C. રેડક્લિફ બ્રાઉન
13.

માનવ પરિસ્થિતિશાસ્ત્રના પ્રણેતા ?

A. ગાલ્પિન
B. પાર્ક 
C. પાર્ક અને બર્ગેસ
D. હેકલ
Answer» C. પાર્ક અને બર્ગેસ
14.

સેક્ટર સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો છે ? 

A. હોમર હોયટ
B. બર્ગેસ
C. અક્ષયકુમાર દેસાઇ
D. હરીશ દોશી
Answer» A. હોમર હોયટ
15.

“ ગામડું એક પ્રાદેશિક જૂથ છે.”--- કોના મતે ? 

A. ડો. દુબે
B. શ્રીનિવાસ
C. સોરોકીન
D. મજૂમદાર
Answer» A. ડો. દુબે
16.

ગ્રામીણ સમુદાયના લક્ષણોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ? 

A. નાનું કદ
B. મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી
C. ઐક્ય
D. આપેલ તમામ
Answer» D. આપેલ તમામ
17.

દક્ષિણ ભારતના રામપુરા ગામનો અભ્યાસ કોણે કર્યો છે ? 

A. ડો.ઘુર્યે
B. એમ.એન.શ્રીનિવાસ
C. ડો.દૂબે
D. આઈ.પી.દેસાઈ
Answer» B. એમ.એન.શ્રીનિવાસ
18.

2011 ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ભારતમાં શહેરોની સંખ્યા ? 

A. 7742
B. 7427
C. 3000
D. 18000
Answer» A. 7742
19.

મોટું કદ,ગીચ વસ્તી અને અનેકવિધતા -એ ત્રણ શહેરી સમુદાયના ચાવીરૂપ ખ્યાલો કોણે આપ્યા ?

A. લૂઈવર્થ
B. હેટ અને રીઝ
C. બર્ફેડ
D. મજૂમદાર
Answer» A. લૂઈવર્થ
20.

નગર સમુદાયના લક્ષણોમાં કોનો સમાવેશ નથી થતો ? 

A. સામાજિક અનેકવિધતા
B. ઓછી ગતિશીલતા
C. દૂરવર્તી સંબંધો
D. વૈયક્તિકિકરણ
Answer» B. ઓછી ગતિશીલતા
21.

નગરોના પ્રકારોનું વર્ગીકરણ શેના આધારે થાય છે ? 

A. વસ્તીનું કદ
B. વહીવટ
C. કાર્યોની સમાનતા અને વિભિન્નતા
D. બધાજ
Answer» D. બધાજ
22.

15000 થી 25000 સુધીના વસ્તીવાળો વિસ્તાર ? 

A. કસબો
B. નગર
C. ગામડું
D. મહાનગર
Answer» A. કસબો
23.

વહીવટી પાયા પર નગરના પ્રકારોમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી ? 

A. તાલુકા મથકના નગરો
B. જિલ્લા મથકોના નગરો
C. ધાર્મિક નગરો 
D. પાટનગર મથકના નગરો
Answer» C. ધાર્મિક નગરો 
24.

નીચેનામાથી ધાર્મિક શહેરોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ? 

A. દ્વારકા
B. રામેશ્વર
C. કાશી
D. આપેલ તમામ
Answer» D. આપેલ તમામ
25.

નીચેનામાંથી બંદરનાં શહેરોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ? 

A. કાલિકટ 
B. કંડલા
C. મુંબઈ
D. આપેલ તમામ
Answer» D. આપેલ તમામ
Tags
Question and answers in Rural and Urban Sociology, Rural and Urban Sociology multiple choice questions and answers, Rural and Urban Sociology Important MCQs, Solved MCQs for Rural and Urban Sociology, Rural and Urban Sociology MCQs with answers PDF download

We need your help!

We're developing a website for study materials for students.
We would love to hear your answers to some of the questions.

Take Survey