Q.

શ્રમીકોને દરરોજ ચુકવવુ પડતુ વેતન એ કયા પ્રકારનો ખર્ચ છે?

A. સ્થિર ખર્ચ
B. કુલ ખર્ચ
C. અસ્થિર ખર્ચ
D. સીમાંત ખર્ચ
Answer» A. સ્થિર ખર્ચ
1.4k
0
Do you find this helpful?
1

Discussion

No comments yet