Q.

Cold war was-----

A. an open war
B. an ideological war
C. a nuclear war
D. war with modern weapons
Answer» b. an ideological war

Discussion

No Comments yet