Q.

બીન પ્રમાણસર ઉત્પાદનનાં નિયમમાં કયા પ્રકારના ફેરફારો માપવામાં આવે છે?

A. કુલ ઉત્પાદન
B. સીમાંત ઉત્પાદન
C. સરેરાશ ઉત્પાદન
D. ઉપરના તમામ
Answer» D. ઉપરના તમામ
2.4k
0
Do you find this helpful?
17

Discussion

No comments yet