Q.

કયા પ્રકારનો ખર્ચ X અક્ષ ને સમાંતર જોવા મળે છે?

A. અસ્થિર ખર્ચ
B. સ્થિર ખર્ચ
C. સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ
D. સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ
Answer» B. સ્થિર ખર્ચ
1.2k
0
Do you find this helpful?
13

Discussion

No comments yet