Q.

સ્થળાંતરના પરિણામોમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી ? 

A. દરજ્જા સભાનતા
B. શહેરીકરણ
C. ઓછી ગતિશીલતા
D. આર્થિક વિકાસ 
Answer» C. ઓછી ગતિશીલતા

Discussion

No comments yet