Q.

Dayantha Saraswathy founded …........

A. arya samaj
B. prarthana samaj
C. aligarh movement
D. brahma samaj.
Answer» A. arya samaj

Discussion