Q.

ચાર વટ હુકમો કોને બહાર પડ્યા ?

A. ચાર્લ્સ બિજો
B. ચાર્લ્સ પાંચમો
C. ચાર્લ્સ દસમા
D. ચાર્લ્સ દસમો
Answer» C. ચાર્લ્સ દસમા
1.8k
0
Do you find this helpful?
3

Discussion

No comments yet