1. Bachelor of Arts (BA)
  2. वेदान्तसारः व्याकरणं च...
  3. સમષ્ટિ અજ્ઞાનથી ઉપહિત ચૈતન્યને શું કહે છ...
Q.

સમષ્ટિ અજ્ઞાનથી ઉપહિત ચૈતન્યને શું કહે છે ?

A. આત્મા
B. પરમાત્મા
C. ઈશ્વર
D. પરમેશ્વર
Answer» C. ઈશ્વર

Discussion