Q.

રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના ક્યારે થયેલી ?

A. પ્રથમવિશ્વયુદ્ધ પછી
B. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી
C. સેડોવાના યુદ્ધ પછી
D. વોટર્લુના યુદ્ધ પછી
Answer» A. પ્રથમવિશ્વયુદ્ધ પછી
717
0
Do you find this helpful?
1

Discussion

No comments yet