[ગુજરાતી] Sociology Solved MCQs

1.

સમગ્ર સમાજ વ્યવસ્થાના સફળ સુવ્યવસ્થિત સંચાલન અને અસ્તિત્વ માટે કોણ અગત્યનો આધાર પૂરો પાડે છે ?

A. કુટુંબ સંસ્થા
B. લગ્ન સંસ્થા
C. ધાર્મિક સંસ્થા
D. રાજકીય સંસ્થા
Answer» A. કુટુંબ સંસ્થા
2.

કર્મવાદ , એકેશ્વરવાદ કે અનેકેશ્ર્વરવાદ એ કોની વિચારસરણી છે . ?

A. કુટુંબ સંસ્થાની
B. રાષ્ટ્રવાદની
C. ધર્મની
D. રાજ્યની
Answer» C. ધર્મની
3.

સામાજિક નિયંત્રણની પ્રક્રિયા માં સામાજિક સંસ્થાઓ કેવો ભાગ ભજવે છે ?

A. વિકેન્દ્રીય
B. કેન્દ્રીય
C. ધોરણત્મક
D. મૂલ્યાત્મક
Answer» B. કેન્દ્રીય
4.

પોતાની જ્ઞાતિ બહાર કરવામાં આવતા લગ્નને કેવા લગ્ન કહેવામાં આવે છે ?

A. અંતર્લગ્ન
B. બહિર્લગ્ન
C. આતર જ્ઞાતિ લગ્ન
D. કોઈ પણ નહિ
Answer» C. આતર જ્ઞાતિ લગ્ન
5.

ભાઈ - બહેનના સંતાનો વચ્ચે ના લગ્ન કેવા ગણાય છે ?

A. કઝિન મેરેજ
B. સાટા લગ્ન
C. અનુલોમ લગ્ન
D. કોઈ પણ નહીં
Answer» A. કઝિન મેરેજ
6.

કોણે સામાજિક સંસ્થાને " અમુક વિશિષ્ટ પ્રકારના સામાજિક સંબંધોને લાગુ પડતી ધોરણાત્મક ઢબ તરીકે ઓળખાવે છે ?

A. ગિલ્બર્ટ
B. જ્હોન્સન
C. હોર્ટન અને હન્ટ
D. કિંગ્સલે ડેવિસ
Answer» B. જ્હોન્સન
7.

ધર્મ , લગ્ન , કુટુંબ , જ્ઞાતિ એ શાના ઉદાહરણ છે ?

A. સામાજિક મૂલ્યો
B. સામાજિક સંસ્થાઓ
C. સામાજિક ધોરણો
D. સામાજિક ખંડિય ખંડો
Answer» B. સામાજિક સંસ્થાઓ
8.

કૌટુંબિક વિઘટન એટલે શું ?

A. એકમો પોતાની માન્ય સ્થિતિને અનુકૂળ કાર્ય કરી શકે છે .
B. એકમો પોતાની માન્ય સ્થિતિને અનુકૂળ કાર્ય કરી શકતા નથી .
C. એ અને બી બંને સાચા .
D. ઉપરોક્ત કોઈ પણ નહીં
Answer» B. એકમો પોતાની માન્ય સ્થિતિને અનુકૂળ કાર્ય કરી શકતા નથી .
9.

સામાજિક અસમાનતાની વ્યવસ્થા ભારતમાં શાના પાયા ઉપર રચાયેલ છે ?

A. વર્ગના પાયા ઉપર
B. સમૂહના પાયા ઉપર
C. જ્ઞાતિ ના પાયા ઉપર
D. કોઈ પણ નહીં
Answer» C. જ્ઞાતિ ના પાયા ઉપર
10.

કોના મતે " સંસ્થા એ વ્યક્તિઓ અને જૂથો વચ્ચેના સંબંધોને નિયંત્રિત કરતી લાંબા સમય સુધી રહેતી સ્વીકૃત કાર્યપ્રણાલિકા છે . "

A. મેકાઈવર પેજ
B. જોહન્સન
C. ગિલ્બર્ટ
D. હોર્ટન અને હન્ટ
Answer» C. ગિલ્બર્ટ
11.

" માનવજરૂરિયાતોની આસપાસ કેન્દ્રિત થયેલી લોકરીતિઓ અને લોકનીતિના સંગઠિત સંકુલને સંસ્થા કહેવાય . "

A. જહોન્સન
B. હોર્ટન અને હન્ટ
C. કિંગ્સલે ડેવિસ
D. મેકાઈવર અને પેજ
Answer» B. હોર્ટન અને હન્ટ
12.

સામાજિક સંસ્થાના કાર્યો કયા કયા છે ?

A. માનવ જરૂરિયાતોનીપરિપૂર્તિ
B. સામાજિક નિયંત્રણ
C. માર્ગદર્શન
D. ઉપરોક્ત બધા જ
Answer» D. ઉપરોક્ત બધા જ
13.

સામાજિક સંસ્થા ના આવશ્યક તત્વો કયા કયા છે ?

A. વલણ અને વર્તન ની ઢબ
B. સાંસ્કૃતિક પ્રતીકો
C. વર્તનના ધોરણો
D. ઉપરોક્ત બધા જ
Answer» D. ઉપરોક્ત બધા જ
14.

એક સંસ્થા શાનાથી બને છે ?

A. કર્તાઓ અને જૂથો
B. નિયમો અને પદ્ધતિઓ
C. મૂલ્યો અને ધોરણો
D. ઉપરના બધા જ
Answer» B. નિયમો અને પદ્ધતિઓ
15.

વર્તનના અલિખિત પ્રતિમાનો સંબંધિત નજીકનો શબ્દ આપો .

A. મૂલ્યો
B. કાયદો
C. ધોરણો
D. સંસ્કૃતિ
Answer» C. ધોરણો
16.

મૂલ્યોથી શું તાત્પર્ય છે ?

A. આદર્શ
B. વર્તનનો પરંપરાધિકાર
C. સામાજિક ધોરણ અનુમતિ
D. સામાજિક અપેક્ષાઓ
Answer» C. સામાજિક ધોરણ અનુમતિ
17.

નીચેનામાંથી સામાજિક સંસ્થાનું સમુચિત ઉદાહરણ કયું છે ?

A. બજાર
B. મજુર મંડળ
C. રાજનૈતિક પક્ષ
D. બિન સરકારી સંગઠન
Answer» A. બજાર
18.

નીચેનામાંથી સામાજિક સંસ્થાનુ ઉદાહરણ કયું છે ?

A. ગામ
B. શહેર
C. આદિવાસી
D. ધર્મ
Answer» D. ધર્મ
19.

નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા નથી ?

A. લગ્ન
B. ધર્મ
C. કુટુંબ
D. ખિસ્સું કાપવું
Answer» D. ખિસ્સું કાપવું
20.

કોના મતે આપણે સંસ્થાઓથી નહીં પરંતુ સમિતિઓ થી સંબંધિત હોઈયે છીએ ?

A. ઓગબર્ન
B. સધરલેન્ડ
C. જોહનસન
D. મેકાઈવર
Answer» D. મેકાઈવર
21.

સામાજિક ધોરણોને કોણ નિર્ધારિત કરે છે ?

A. સમાજ
B. ધર્મ
C. રાજ્ય
D. ઉપરનામાંથી કોઈ નહીં
Answer» A. સમાજ
22.

કુટુંબ આજીવિકા ચલાવવા માટે કયા કાર્યો કરે છે ?

A. સામાજિક કાર્યો
B. ધાર્મિક કાર્યો
C. આર્થિક કાર્યો
D. સાંસ્કૃતિક કાર્યો
Answer» C. આર્થિક કાર્યો
23.

બાળકોની સુષુપ્ત શક્તિઓ કઈ રીતે જાગૃત થાય છે ?

A. કુટુંબના સ્પર્શથી
B. ધર્મના સ્પર્શી
C. કાયદના સ્પર્શથી
D. કોઈ પણ નહીં
Answer» A. કુટુંબના સ્પર્શથી
24.

નીચેનામાંથી જ્ઞાતિ ના લક્ષણો કયા છે ?

A. હિન્દુ સમાજનું જુદા જુદા ખંડોમાં વિભાજન
B. કોટીક્રમ
C. લગ્ન પરના પ્રતિબંધો
D. ઉપર ના બધા જ
Answer» D. ઉપર ના બધા જ
25.

કોના મતે હિંદુ સમાજવ્યવસ્થામાં વર્ણ માત્ર સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતો શબ્દ છે ?

A. એસ સી દુબે
B. ડો . ધૂર્યે
C. એમ.એન.શ્રીનિવાસ
D. કારન્થ
Answer» A. એસ સી દુબે
Tags
Question and answers in Sociology, Sociology multiple choice questions and answers, Sociology Important MCQs, Solved MCQs for Sociology, Sociology MCQs with answers PDF download

We need your help!

We're developing a website for study materials for students.
We would love to hear your answers to some of the questions.

Take Survey