[ગુજરાતી] Computer Application Solved MCQs

1.

પેઈજ બ્રેક કમાન્ડ .... ટેબમાં આવેલ હોય છે

A. Home
B. Insert
C. Page Layout
D. View
Answer» C. Page Layout
2.

માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ માં જોડણીની ભૂલો માટે કયા રંગની અંડરલાઈન દર્શાવવામાં આવે છે?

A. ભૂરા
B. લાલ
C. જાંબલી
D. કાળા
Answer» B. લાલ
3.

ડોક્યુમેન્ટ્માં આવેલી તમામ માહિતી પસંદ કરવા માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે?

A. Ctrl+B
B. Ctrl+F
C. Ctrl+A
D. Ctrl+C
Answer» C. Ctrl+A
4.

'Microsoft word ' એ કયા પ્રકારનુ ઉદાહરણ છે ?

A. Dropcase
B. SuperScript
C. Subscript
D. Strikethrough
Answer» D. Strikethrough
5.

Portrait અને Landscape _____________ છે.

A. Page Orientation
B. Paper Size
C. Page-Layout
D. All
Answer» A. Page Orientation
6.

વર્ડ એપ્લીકેશન નીચેના માંથી શેના દ્વારા બંધ કરી શકાય છે?

A. Ctrl+F4
B. Alt+F4
C. F4
D. Ctrl+X
Answer» B. Alt+F4
7.

કયો વિકલ્પ Insert Table Auto fit behavior માં ઉપલબ્ધ નથી?

A. Fixed Column Width
B. Auto fit to Contents
C. Auto fit to windows
D. Auto fit to Column
Answer» C. Auto fit to windows
8.

Undo શોર્ટકટ કી ________ છે.

A. Ctrl+F4
B. Alt+F4
C. Ctrl+Y
D. Ctrl+Z
Answer» D. Ctrl+Z
9.

સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ની ચકાસણી માટેની કી કઈ છે?

A. F7
B. F3
C. F1
D. F9
Answer» A. F7
10.

વ્યાકરણની ભૂલ માટે કયા રંગની લાઈન જોવા મળે છે?

A. ભૂરા
B. લાલ
C. જાંબલી
D. કાળા
Answer» C. જાંબલી
11.

ફાઈલ ને સંગ્રહ કરવા માટે કઈ કી નો ઉપયોગ થાય છે?

A. Ctrl+F4
B. Alt+S
C. Ctrl+S
D. Ctrl+Z
Answer» C. Ctrl+S
12.

ATM એટલે શું ?

A. Automatic Taller Machine
B. Auto Telecom Machine
C. Auto Transfer Money
D. None of These
Answer» A. Automatic Taller Machine
13.

GIGO એટલે શું ?

A. Global Input Global Output
B. Name of Process
C. Game Input Game Output
D. Garbage In Garbage Out
Answer» D. Garbage In Garbage Out
14.

POST એટલે શું ?

A. Post Office
B. Power on Self Tested
C. Process Output Storage Transaction
D. Put Output Static Test
Answer» B. Power on Self Tested
15.

ASCII એટલે શું ?

A. American Standard Code for Information Interchange
B. American Static Code for Interchange Input
C. Name of Software
D. None of these
Answer» A. American Standard Code for Information Interchange
16.

HTML એટલે શું ?

A. High Text Mobile Language
B. Higher Transition Multi Language
C. Hyper Text Markup Language
D. System Software
Answer» C. Hyper Text Markup Language
17.

HTTP એટલે શું ?

A. Hyper Text Transfer Protocol
B. Hyper Text Transfer Port
C. Hyper Text Markup Language
D. System Software
Answer» A. Hyper Text Transfer Protocol
18.

TCP/IP એટલે શું ?

A. File Transfer Control Port
B. Transaction Control Protocol/ Input Port
C. Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
D. Transfer Control Protocol/ Internet Port
Answer» C. Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
19.

FTP એટલે શું ?

A. File Transfer Control Protocol
B. File Transfer Control Port
C. File Transfer Control Process
D. All of these
Answer» A. File Transfer Control Protocol
20.

HDD એટલે શું ?

A. Hard Disk Data Dictionary
B. Hard Disk Data Definition
C. Hard Disk Data
D. Hard Disk Drive
Answer» D. Hard Disk Drive
21.

RAM કયા પ્રકાર ની મેમરી છે?

A. કાયમી
B. કુત્રિમ
C. હંગામી
D. પરોક્ષ
Answer» C. હંગામી
22.

Hyper Link એટલે શું ?

A. Computer નુ બીજા Computer સાથે જોડાણ
B. સાધન નુ બીજા સાધન સાથે જોડાણ
C. Page નુ બીજા Page સાથે જોડાણ
D. તમામ
Answer» C. Page નુ બીજા Page સાથે જોડાણ
23.

MICR એટલે શું ?

A. Mic Reader
B. Multiple Interface Card Recorder
C. Magnetic Ink Copy Reader
D. Magnetic Ink Character Recognizer
Answer» D. Magnetic Ink Character Recognizer
24.

OCR એટલે શું ?

A. Optical Character Reader
B. Objective Character Reader
C. Output Contro Recorder
D. None of These
Answer» A. Optical Character Reader
25.

Microsoft word માં એલિજમેન્ટ કેટલા પ્રકાર ના હોય છે?

A. 6
B. 4
C. 8
D. 2
Answer» B. 4
26.

Word માં Change Case મેનુ વિકલ્પ કઈ ટેબમાં આવે છે?

A. Home
B. Insert
C. Page Layout
D. View
Answer» A. Home
27.

Ctrl+P થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Print
B. Page Layout
C. Page Break
D. Print Layout
Answer» A. Print
28.

Ctrl+K થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Find
B. Replace
C. Hyper Link
D. Goto
Answer» C. Hyper Link
29.

Ctrl+X થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Cut
B. Copy
C. Paste
D. Print
Answer» A. Cut
30.

Ctrl+Y થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Undo
B. Redo
C. Cut
D. Copy
Answer» B. Redo
31.

Ctrl+Esc થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Exit
B. File Menu
C. Subscript
D. Start menu
Answer» D. Start menu
32.

Ctrl+F4 થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Application Close
B. Windows Close
C. File Close
D. All of these
Answer» C. File Close
33.

www એટલે શું ?

A. Word Wide Web
B. World Wide Web
C. Web page
D. All of these
Answer» B. World Wide Web
34.

LAN એટલે શું ?

A. Large Area Network
B. Long Area Network
C. Local Area Network
D. Logical Area Network
Answer» C. Local Area Network
35.

WAN એટલે શું ?

A. Wide Area Network
B. Within Area Network
C. Wild Area Network
D. Weight Area Network
Answer» A. Wide Area Network
36.

PAN એટલે શું ?

A. Permanent Account Number
B. Private Area Network
C. Private Account Number
D. Private Account Network
Answer» B. Private Area Network
37.

URL એટલે શું ?

A. Universal Real Link
B. Universal Resource Link
C. Universal Resource Line
D. Universal Resource Locator
Answer» D. Universal Resource Locator
38.

Page Break કેટલા પ્રકાર ના છે ?

A. 5
B. 7
C. 4
D. 3
Answer» B. 7
39.

Font ને ઘાટા કરવા માટે કઈ શોર્ટકી નો ઉપયોગ થાય છે ?

A. Ctrl+ I
B. Ctrl + Shift+F
C. Ctrl+ B
D. Ctrl+ U
Answer» C. Ctrl+ B
40.

Font ને ત્રાંસા કરવા માટે કઈ શોર્ટકી નો ઉપયોગ થાય છે ?

A. Ctrl+ I
B. Ctrl + Shift+F
C. Ctrl+ B
D. Ctrl+ U
Answer» A. Ctrl+ I
41.

Font ની નીચે અંડરલાઈન કરવા માટે કઈ શોર્ટકી નો ઉપયોગ થાય છે ?

A. Ctrl+ I
B. Ctrl + Shift+F
C. Ctrl+ B
D. Ctrl+ U
Answer» D. Ctrl+ U
42.

Font ને બદલવા માટે કઈ શોર્ટકી નો ઉપયોગ થાય છે ?

A. Ctrl+ I
B. Ctrl + Shift+F
C. Ctrl+ B
D. Ctrl+ U
Answer» B. Ctrl + Shift+F
43.

Ctrl+ F થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Go To
B. Replace
C. Find
D. Justify
Answer» C. Find
44.

Ctrl+H થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Go To
B. Replace
C. Find
D. Justify
Answer» B. Replace
45.

Ctrl+J થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Go To
B. Replace
C. Find
D. Justify
Answer» D. Justify
46.

Ctrl+G થી કયુ કાર્ય થાય છે?

A. Go To
B. Replace
C. Find
D. Justify
Answer» A. Go To
47.

નીચેનામાંથી કયું ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ નથી?

A. Windows
B. Linux
C. M.V.S
D. IBM
Answer» D. IBM
48.

નીચેનામાંથી કયું બ્રાઉઝર નથી?

A. OS/400
B. Google Crome
C. Opera
D. Microsoft Edge
Answer» A. OS/400
49.

નીચેનામાંથી કયું આઉટ્પુટ સાધન નથી?

A. CRT
B. LED
C. OCR
D. LCD
Answer» C. OCR
50.

નીચેનામાંથી કઈ કોમ્પુટરની ભાષા છે?

A. Binary
B. C
C. Java
D. HTTP
Answer» A. Binary
Tags
Question and answers in Computer Application, Computer Application multiple choice questions and answers, Computer Application Important MCQs, Solved MCQs for Computer Application, Computer Application MCQs with answers PDF download